انگور یکی از محصولات مهم باغبانی است که سالیانه مقدار زیادی از این محصول جهت عرضه در خارج از فصل و یا صادرات آن در سردخانه ها نگهداری می شود. با توجه به اهمیت اقتصادی این محصول و مستعد بودن آن به آلودگیهای قارچی وکاهش کیفیت در سردخانه، آگاهی دادن باغداران و سردخانه داران از روشهای نوین برداشت و نگهداری انگور ضروری می باشد.

ادامه مطلب

نزدیک به دو دهه است که مباحث صرفه جوئی انرژی در ایران مطرح گردیده است. موضوع انرژی امروزه به عنوان مهمترین دستاورد رویدادهای اقتصادی و سیاسی درجهان امروز جایگاهی انحصاری را به خود اختصاص داده است. دراین میان صنایع سرد کننده یکی از موارد عمده مصرف انرژی در بخشهای خانگی، تجاری و صنعتی را به خود اختصاص داده اند. در این میان سردخانه ها در زمینه صنایع، کشاورزی و
بازرگانی از اهمیت به سزایی برخوردار هستند در این مقاله توجه به طراحی صحیح و بررسی ضوابط عملکرد صحیح سردخانه ها و راه کارهایی جهت کاهش مصرف انرژی در سردخانه ها مدنظر قرار گرفته است.

ادامه مطلب